"Barn staver kjærlighet slik:
T - I - D." Dr. Anthoney P. Witham
For barnehageåret 2017/2018 har Huser gårdsbarnehage 3 hovedprosjekter, samt et prosjekt som går over 1,5 år - Barnehagemiljø og krenkelser. Antall-rom og form:

 Barn utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. De er tidlig opptatt av tall og telling. Vivet at tidlig introduksjon gir stor «gevinst» på dette området, så derfor har vi stort fokus på dette fagområdet. Vi er bevisste i hverdagssituasjoner i forhold til å bruke tall, begreper, leke med former, sammenligne og sortere osv. Det er kjøpt inn diverse materiell som skal benyttes når man har aktiviteter og eller i lek i barnehagen. Vi leker også med matematikk når vi er ute og når vi er på turer. Vi sorterer store steiner og små steiner, vi ser på ulike former ute i naturen, vi teller kongler, og ser etter de lengste og de korteste pinnene osv. Naturen har unike muligheter for å inspirere og lære seg matematikk. Vi spiller mye spill med barna og vi er bevisste på det matematiske språket. Barnehagen benytter seg av matematikksenteret for utvikling og kompetanseheving hos de ansatte innen dette fagområdet. Det viktigste er allikevel at vi er bevisste voksne som benytter oss av gylne øyeblikk i hverdagen slik at barna får undre seg, undersøke, erfare og finne løsninger av matematiske problemer og opplever matematikkglede.
Vi kommer også til å benytte digitale hjelpemidler i dette fagområdet. Barnehagens digitale praksis skal bidra til barns lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.
Barnehagen legger gjerne til rette for å bruke innovative metoder. Et barn kan for eksempel lære mye om programmering ved å kode en robot, tegneseriefigur eller andre gjenstander til å utføre angitte operasjoner. Samtidig som dette kan være veldig gøy stimulerer man barnets nysgjerrighet og undring til å lære om et tema de senere møter i skole og arbeidsliv. I år har vi lyst til å stimulere dette spennende feltet med bruk av en robot som heter «Kubo».


Grønn hverdag:

Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse.         
På vakre Hvaler finnes det unike muligheter for kortreist mat. Naturen og nærmiljøet bugner av spennende og spiselige matskatter som vi ønsker å benytte oss av. Vi kommer til å gjennomføre ulike prosjekter igjennom hele året og dette blir tverrfaglig, og alle fagområdene blir representert. Vi har lyst til å komponere egne retter som inneholder ting vi kan plukke, høste og skaffe i nærområdet. Og vi gjentar suksessen med å åpne restaurant for en dag, med barna som kokker, kelnere og servitører. Prosjektene skaper unike arenaer for læringsprosesser. Vi skal ut i naturen, vi skal bruke alle sansene våre, smake, høre, føle, se og lukte. Vi skal bli ekstra godt kjent med nærmiljøet, samarbeide, reflektere og vi skal tenke nytt. Best av alt; vi skal oppleve og erfare sammen!
Vi elsker å være ute! Ute er det rom for aktiviteter, undring, utforsking og lek. Barna treffer hverandre på tvers av gruppene som bidrar til å skape gode relasjoner og vennskap. Vi har et fantastisk nærmiljø som vi benytter daglig. I tillegg har vi minibussen som vi bruker når vi skal på litt lengre turer. Barna skaffer seg i tillegg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. Vi opplever og undrer oss over forskjeller i årstidene.

Barns medvirkning:

Barnehagen skal ivareta barns rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.
Vi er svært opptatt av å se hvert enkelt barn. Det er en av grunnene til at vi er organisert som vi er. Vi mener at små grupper, gjør det mer oversiktlig og gjør mulighetene større for både barn og voksen. Å ha stor fleksibilitet i gruppene er en av våre hovedpoeng, slik at vi tar vare på barns medvirkning, samt vennskap og interesser blant barna. Barna får medvirke mye i hverdagen. I kjernetiden er barna stort sett i grupper, som mye av tiden har struktur med samling, tilrettelagte aktiviteter osv. Utenom kjernetiden er vi sammen på tvers! Det betyr at hvert barn har mange muligheter til valg av aktivitet sammen med barn og voksne de ellers ikke er så mye sammen med. Dette gjør at alle barn og alle voksne kjenner hverandre svært godt. Medvirkning i Huser gårdsbarnehage går mye på å se hvert enkelt barn, samt hele tiden ha muligheter åpne, slik at de kan påvirke sin egen hverdag i stor grad. Vi ønsker også at barna skal få oppleve «drømmerdager» i løpet av barnehageåret. Det vil si at vi sammen med barnet/barna tar utgangspunkt i noe de viser stor interesse/glede for. Her er mulighetene mange og det kan helt sikkert bli dager som er til inspirasjon og som kan være med å utvikle felles interesser, vennskap og ikke minst, glede. Det kan eksempelvis bli «superhelt» dager, brannmann dag, dukkevogn tur osv. Men hvilke dager det vil bli er helt avhengig av hva barna/barnet er opptatt av så dette blir spennende!
Barns synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta.

Barnehagemiljø og krenkelser:

Inkluderende barnehagemiljø og krenkelser
«Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser og mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette» (Rammeplan kap.1).
Nytt av året er at barnehagen skal delta i et nettbasert kurs som strekker seg over 1,5 år. Dette vil være et utviklings- prosjekt som vi mener har et særdeles viktig fokus. 
Nettkurset har som formål å utvikle kompetansen i barnehagen, hos barnehageeier og barnehagemyndighet, slik at barnehagen oppfyller sin plikt i tråd med barnehageloven til å ivareta barnas behov for omsorg, trivsel og inkludering. Gjennom kurset videreutvikler deltakerne både sin individuelle kompetanse og barnehagens kollektive kompetanse.
Gjennom de tre semestrene kurset varer, strekker alle ansatte i barnehagen seg mot følgende optimale, kollektive tilstand:
I vår barnehage arbeider vi kontinuerlig og systematisk med å fremme et trygt og inkluderende barnehagemiljø, og med å oppdage, undersøke og forebygge alle former for krenkelser. Vi stopper krenkelser og følger opp med egnede tiltak helt til barna opplever at de har et trygt og inkluderende miljø.
I Huser gårdsbarnehage har vi som en del av vår pedagogiske plattform at vi skal ha «trygge barn». I dette ligger det blant annet at alle barn har rett til å bli sett og hørt og samtidig føle seg trygge på at deres meninger blir respektert, uten redsel for mobbing og avvisning. Vi bruker leken aktivt for å forebygge mobbing og ekskludering i barnehagen, og det er de voksnes ansvar å utvikle inkluderende fellesskap i barnehagen.Huser Gårdsbarnehage - 1684 Vesterøy - Tlf: 69 37 70 11 - E-post: post@husergardsbarnehage.no


Nettløsning og design er levert av Kréatif AS