Vedtekter

"Vi trenger ikke dra på jordomseiling for å oppdage verden. Hver gresstue er et univers som venter på å bli oppdaget."
Margot SandsmarkVedtekter


VEDTEKTER FOR HUSER GÅRDSBARNEHAGE
Huser, Asmaløy 1684 VESTERØY


1. EIERFORHOLD
Huser Gårdsbarnehage eies av Huser Forvaltning AS som igjen eies av Liv og Geir Høidal.

2. FORMÅL
Huser Gårdsbarnehage er en heldagsbarnehage som tilbyr muligheter for barn til å oppleve gårdsliv og fritidsaktiviteter. Huser Gårdsbarnehage har også et utvidet tilbud innen musikk og drama. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnets hjem.

3. OPPTAK
Hovedopptak er 1.mars, men man kan søke opptak gjennom året. Barnehageåret starter 15.august. Barn som får tildelt plass kan beholde plassen til skolestart. Ved sykdom kan man få permisjon fra plassen. Endring av plass kan skje med en måneds varsel. Det er en måneds oppsigelse. Helseattest utfylles og leveres barnehagen etter opptak. Årsplan deles ut hvert år. Opptak av barn skjer etter søknad på fastsatt skjema og etter kunngjøring i media.

4. OPPTAKSKRITERIER

  • a) Barn med prioritet etter § 13 i barnehageloven.

  • b) Barn som allerede har plass i Huser Gårdsbarnehage og deres søsken.

  • c) Barn av enslige forsørgere som er i arbeid eller utdanning, eller der den hjemmeværende er syk.

  • d) Barn fra hjem der begge foreldre er yrkesaktive.

  • e) Nærmiljøet. Fordeling av plasser skjer etter registrert søknadsdato.

  • f) Barnehagen tar imot barn fra andre bostedskommuner enn Hvaler kommune ved ledig kapasitet.

5. FORELDREBETALING
Betaling skjer på utlevert giro i barnehagen. Frist for betaling er den 20.i hver måned. Det betales for 11 måneder i året. Ved sykdomsfravær mer enn 14 dager halveres foreldrebetalingen i samme tidsrom ved framleggelse av legeerklæring. For 2.barn gis 30% søskenmoderasjon og fra 3.barn gis 50% reduksjon av foreldrebetalingen. Dersom et av barna har redusert plass regnes søskenmoderasjon av den reduserte prisen. Hvis foreldrebetalingen uteblir i 2 måneder mister barnet plassen.

6. ÅPNINGSTID
Barnehagen er åpen 5 dager i uken fra kl.06.45 til kl.17.00.

7. MÅLTID
Vi har 3 måltid pr.dag. Frokost, lunsj og et lettere ettermiddagsmåltid bestående av frukt/yoghurt/knekkebrød. Lunsj vil hver dag serveres som varm mat. Vi unngår søtt pålegg, og foretrekker grove kornsorter.

8. KLÆR OG UTSTYR
Barnehagen har kjøpt dresser til alle barna – til alle behov. Vi har tynne og tykke fleecedresser og regndresser foruten tynne lekedresser, mellomtykke dresser og varme dresser med teddyfor. Disse vasker vi i barnehagen slik at de alltid befinner seg der. Det dere må bidra med selv er: sko, støvler, lue, votter og skjerf.

9. POLITIATTEST
Det kreves at alle som skal arbeide i barnehagen skal legge frem tilfredsstillende politiattest før ansettelse. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn er utelukket fra arbeid i barnehagen.

10. TAUSHETSPLIKT
Personalet i barnehagen, samarbeidsutvalget og andre vi samarbeider med har taushetplikt etter §21 i Lov av 8.august 2008 om barnehager (Barnehageloven).

11. LEKEAREAL
Lekeareal for barn over 3 år er minimum 4 m2 per barn, mens for barn under 3 år er det minimum 5,5 m2.  

12. BARN OG FORELDREMEDVIRKNING
For å sikre samarbeid med barnas hjem har barnehagen et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet bestå av alle foreldre/foresatte i barnehagen. Samarbeidsutvalget er en kontaktskapende instans og består av:
- 4 representanter fra foreldre/foresatte
- 1 representant eier
- Styrer
- 1-2 ansatte

13. INTERNKONTROLL
Barnehagen gjennomfører internkontroll i henhold til de lover og regler som gjelder for barnehagedrift.
Huser Gårdsbarnehage - 1684 Vesterøy - Tlf: 69 37 70 11 - E-post: post@husergardsbarnehage.no


Nettløsning og design er levert av Kréatif AS