Vedtekter

"Vi trenger ikke dra på jordomseiling for å oppdage verden. Hver gresstue er et univers som venter på å bli oppdaget."
Margot SandsmarkVedtekter


VEDTEKTER FOR HUSER GÅRDSBARNEHAGE
Gamle vikerveien 3, 1684 VESTERØY


1. EIERFORHOLD
Huser Gårdsbarnehage eies av Huser Forvaltning AS som igjen eies av Liv og Geir Høidal.

2. FORMÅL
Huser Gårdsbarnehage skal i samarbeid og nær forståelse med barnets hjem ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen vektlegger tilbud innen gårdsliv og gårdens tilhørende ressurser.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Rammeplan for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

3. OPPTAK
Barnehagelovens §17 sier at alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart og søkeres ønsker.
Hovedopptaket har søknadsfrist 1.mars, men det kan søkes barnehageplass gjennom hele året.
Elektronisk søknad fylles ut på nettsiden til Hvaler kommune.
Om ønskelig kan barnehagen gjerne være behjelpelig med utfyllelse av søknad. Man kan også ringe barnehagen hvis man lurer på noe.

Huser Gårdsbarnehage har følgende opptakskriterier:

1Barn med nedsatt funksjonsevne, jmf. Barnehageloven § 37, der det foreligger en sakkyndig vurdering.

2. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester § 4-12 og 4-4.

(Kriteriene 1 og 2 er nedfelt i Lov om barnehager § 18. Prioritet ved opptak)

3. Søsken av barn i Huser Gårdsbarnehage.

4. Barn av enslig forsørger som er i arbeid eller under utdanning

5. Barn fra hjem der det er varig sykdom i hjemmet.

6. Barn av foreldre / foresatte hvor begge er sysselsatt utenfor hjemmet

7. Barn bosatt i andre kommuner gis plass ved ledig kapasitet

Det tas hensyn til gruppenes sammensetning i forhold til alder og kjønn.

Barnehageåret er fra 1. august til 31. juli
Barn som får tildelt plass kan beholde plassen fram til skolestart, dersom ikke helt spesielle forhold tilsier noe annet.

Oppsigelse av plass foregår skriftlig.
Endring av plass eller Oppsigelse av plass skjer med 1 måneds varsel 
gjeldende fra den 1. i hver måned.
Oppsigelse sendes/leveres i barnehagen.

Ved sykdom kan man få permisjon fra plassen. Helseattest utfylles og leveres barnehagen etter opptak. Årsplan deles ut hvert år. Opptak av barn skjer etter søknad på fastsatt skjema og etter kunngjøring i media.


5. FORELDREBETALING
Betaling skjer på utlevert giro i barnehagen. Frist for betaling er den 20.i hver måned. Det betales for 11 måneder i året. Ved sykdomsfravær mer enn 14 dager halveres foreldrebetalingen i samme tidsrom ved framleggelse av legeerklæring. For 2.barn gis 30% søskenmoderasjon og fra 3.barn gis 50% reduksjon av foreldrebetalingen. Dersom et av barna har redusert plass regnes søskenmoderasjon av den reduserte prisen. Hvis foreldrebetalingen uteblir i 2 måneder kan barnehagen si opp plassen.

6. ÅPNINGSTID
Barnehagen er åpen 5 dager i uken fra kl.06.45 til kl.17.00. Den holder stengt på røde dager samt 5 plandager i året. Barnehagen stenger kl 12:00 onsdag før skjærtorsdag.

Foresatte underretter barnehagen via fastsatt skjema om barnets ferie. Barna skal ha 4 ukers ferie, hvorav 3 uker sammenhengende i perioden 1. juni til 31. august.

7. MÅLTID
Vi har 3 måltid pr.dag. Frokost, lunsj og et lettere ettermiddagsmåltid bestående av frukt/yoghurt/knekkebrød. Lunsj vil hver dag serveres som varm mat. Vi unngår søtt pålegg, og foretrekker grove kornsorter.

Matpenger betales utenom ordinær barnehagesats, men belastes på samme giro.8. KLÆR OG UTSTYR
Barnehagen har ulike dresser til alle typer vær samt regntøy. Disse vasker vi i barnehagen slik at de alltid befinner seg der. Det som medbringes hjemmefra er sko, støvler, lue, votter og skjerf. Barnehagen har også vogner med utstyr til barna.

9. POLITIATTEST
Det kreves at alle som skal arbeide i barnehagen skal legge frem tilfredsstillende politiattest før ansettelse. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn er utelukket fra arbeid i barnehagen.

10. TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT
Personalet i barnehagen, samarbeidsutvalget og andre vi samarbeider med undertegner taushetsplikt og opplysningsplikt i henhold til Lov om barnehager § 44(forvaltningsloven 13), §44 og § 45.

11. LEKEAREAL
Lekeareal for barn over 3 år er minimum 4 m2 per barn, og 1/3 mer for barn under 3 år.  

12. BARN OG FORELDREMEDVIRKNING
For å sikre samarbeid med barnas hjem har barnehagen et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i barnehagen. Organet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ og består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen slik at hver gruppe er likt representert:
2 representanter foreldreråd, 2 representanter ansatte, styrer(ansvar for innkalling, saksliste og referat), 1 politisk valgt representant. Eier har møte- og talerett.

13. INTERNKONTROLL
Barnehagen gjennomfører internkontroll i henhold til de lover og regler som gjelder for barnehagedrift.
Huser Gårdsbarnehage - 1684 Vesterøy - Tlf: 69 37 70 11 - E-post: post@husergardsbarnehage.no


Nettløsning og design er levert av Kréatif AS