Årsplan

”Barn pleier å leve opp til det du tror om dem."
Lady Bird JohnsonVår visjon

Vi har utarbeidet en ny visjon for barnehagen vår. Vi ønsket en kort energi givende setning, som gir oss mening, og som har hele barnet i fokus. Vår nye visjon er: «STERK i kropp og sinn»!

Visjonen vår skal sikre at vi i fellesskap arbeider mot et felles mål og er et redskap for å gi barn, foresatte og ansatte gode opplevelser og en fin tid i barnehagen vår. Visjonen skal være et fyrtårn som blinker i det fjerne og som viser oss vei mot det vi synes er viktigst av det viktige!

 

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne forskjeller. Barns fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagehverdagen.

 

Barndommen er en veldig viktig periode for å etablere gode helsevaner og for å oppleve glede i bevegelse. Barnehagen skal være en helsefremmende arena der fysisk aktivitet er en naturlig del av hverdagen. I barnehagen vil fysisk aktivitet være det vi kaller kroppslig lek. Dette er lek som foregår med moderat til høy intensitet med puls over hvilenivå. I rammeplan for barnehager har fagområdet «Kropp, bevegelse og helse» blitt utvidet til å inkludere mat. Dette er gjort nettopp fordi samfunnet i dag har stort fokus på mat og riktig kosthold, og ser dette i sammenheng med bevegelse og god fysisk og psykisk helse. I løpet av tiden barna går i barnehagen utvikler de motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Vi ønsker å ha dette i fokus, samt at de skal få kunnskap om sunn mat, skape gode vaner og vite hvordan de best mulig kan ta vare på egen helse.

 

Å fremme livskvalitet i folkehelsearbeidet, gjelder også for barna i barnehagen. Tiltak som retter seg mot positive påvirkningsfaktorer som opplevelse av glede, mestring og mening, og som styrker barns kompetanse (sosialt, emosjonelt) kan være viktig i folkehelsearbeidet. Viktigheten av et positivt selvbilde, vennskap og trivsel er enormt viktig. Vi vet også at det er høy risiko for utviklingssvikt hos barn dersom tidlige følelsesmessige behov ikke blir ivaretatt. Derfor er en trygg tilknytning og gode relasjoner forebyggende på utvikling av psykiske lidelser. I barnehagen skal barna oppleve å bli sett, hørt og verdsatt av de voksne i alle situasjoner i løpet av en dag. Relasjonsarbeid er ikke en metode, men et kontinuerlig arbeid, og det handler om bevisste voksne, med tanke på holdninger og verdier. For å fremme psykisk helse skal de voksne ha en anerkjennende væremåte, hvor hvert barn blir møtt med åpenhet, varme, interesse og omsorg. Barn er prisgitt de voksne rundt dem, både i egen familie og i barnehagehverdagen. Maktposisjonen voksne står i kan brukes på en måte som fremmer barns selvstendighet, tro på seg selv og respekt for seg selv og andre.

 Når barnet forlater oss i barnehagen skal vi ha gitt barna ett godt grunnlag for skole, jobb og livet, eller sagt med andre ord; «STERK i kropp og sinn»!

 I tråd med vår visjon har vi utarbeidet viktige verdier for vårt arbeid. Dette er verdier som skal synliggjøres hos hver og en av oss. Våre verdier gir grunnlag for vår kultur, og skal fungere som et kompass i våre valg, og vise vei mot vår visjon: STERK i kropp og sinn!

 

Våre  verdier:

 S: Smil: Hverdagen skal fylles med smil, humor og glede. For oss er det viktig at dagen fylles med latter, tull og tøys. Det skal være moro å gå i barnehagen både for liten og stor. Det er viktig at vi viser glede og er positivt innstilt, ler sammen og sprer glede rundt oss. Det gjør noe med hverdagen og atmosfæren i barnehagen.

 

T: Trygghet: Trygghet for oss, er å skape forutsigbarhet og tydelige rammer. Trygghet handler om å ha ro og tid og å være rause. Når man føler trygghet tør man å være seg selv – på godt og vondt, samtidig som man tørr å gi rom for ulikhetene. 

Trygghet handler om å ha tro på noe, slik at man tør stå i ting over tid. Det handler om å ha tilhørighet i et trygt og godt fellesskap, slik at de føler seg trygge og kan være den de er. Trygghet handler for oss om omsorg og nærhet, og hvor det å gjøre unnskyld og evnen til å tilgi ikke handler om å tape ansikt.  I et trygt og godt miljø kan vi hele tiden øve oss på å være både meg og en del av et fellesskap. Trygghet handler om å kunne stole på hverandre og ha respekt for hverandre.

E: Egenverdi: Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv.

Barna skal møtes som individer, og barnehagen skal ha respekt for barnets opplevelsesverden. Barns liv påvirkes av omgivelsene, men barn påvirker også sine egne liv. Barnehagen skal gi rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer og bidra til at barna, i fellesskap med andre, utvikler et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner. Barna skal møtes med empati og få mulighet til å videreutvikle egen empati og evne til tilgivelse.

 

R: Respekt: Anerkjennelse handler om å kunne sette seg inn i og bekrefte andres perspektiv. Hvordan vi snakker med hverandre har stor betydning for hvordan annerkjennelse og respekt blir ivaretatt i barnehagen. Hos oss skal barna oppleve trygghet gjennom å bli sett som den de er, og oppleve at alle er en viktig del av fellesskapet. Vi skal være lydhøre ovenfor barna og ta dem på alvor. Det skal være aksept for at barna uttrykker og eier sine meninger og følelser, og at de voksne skal lytte og vise forståelse. Gjennom anerkjennende holdning som innebærer lydhørhet, aksept og forståelse, legger vi grunnlaget for en gjensidig respekt i relasjon med barna.

 

K: Kjærlighet: Alle barn skal oppleve kjærlig omsorg fra hver enkelt ansatt i barnehagen, samtidig som vi jobber mye i smågrupper med faste personer. Vi er bevisst på at vi er forbilder, og viser at vi har omsorg for hverandre. Dyra, hagen og alle ressursene skal behandles med respekt og omsorg. Vi skal sette av tid så hvert enkelt barn opplever seg sett og ivaretatt, og alle skal føle at vi er glad i og liker dem godt.

Huser Gårdsbarnehage - 1684 Vesterøy - Tlf: 69 37 70 11 - E-post: post@husergardsbarnehage.no


Nettløsning og design er levert av Kréatif AS